Hvad er demens?

Demens er betegnelsen for en tilstand, hvor de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom. Ordet demens kommer fra latin og betyder ”væk fra sindet”. Selvom vi ikke ved, hvorfor demenssygdomme opstår, skyldes det altid sygelige forandringer i hjernen.

Er der forskel på demens og Alzheimers? Eller hvordan er det nu lige med det? Svaret er, at demens er den overordnede betegnelse for en lang række sygdomstilstande, der alle leder til en vedvarende svækkelse af hjernens funktioner. Den hyppigste årsag til demens er Alzheimers sygdom, som mindst halvdelen af alle mennesker med demens lider af. Det er ofte Alzheimers, der bliver fremhævet, når man taler om demens. Der findes dog 200 forskellige sygdomme, som kan medføre demens. Læs om de hyppigste her (oplysningerne viderebringes med tilladelse af Alzheimerforeningen):

Alzheimers Sygdom

Alzheimers sygdom er den hyppigste demenssygdom. Den viser sig ved hukommelsesbesvær og problemer med at finde ord. Det er især korttidshukommelsen, der bliver dårlig. Fx bliver det sværere at huske navne – selv på personer, man kender godt. Dagligdags ting bliver også vanskeligere (fx at finde vej eller tælle småbeløb sammen).

Efterhånden som sygdommen udvikler sig, sker der også ændringer i følelsesliv, temperament og personlighed. Udadvendte, aktive og sociale mennesker kan blive irritable, passive og indesluttede, og humøret svinger ofte meget.

Protein-plaque i hjernen

Sygdommen skyldes aflejring af to forskellige proteiner i hjernen. De to proteiner hedder Beta-amyloid og Tau. Beta-amyloid lægger sig mellem nervecellerne, hvor det danner såkaldte plaques. Tau lægger sig inden i nogle nerveceller, hvor det danner såkaldte tangles (sammenfiltrede tråde af et protein, som ophobes i nervecellerne).

Begge slags proteinaflejringer kan ses ved andre demenssygdomme, så det er kombinationen og fordelingen i hjernen, der er speciel for Alzheimers sygdom. Ved Alzheimers sygdom rammes i første omgang normalt de områder i tindingelappen, der styrer hukommelsen. Derfor rammes specielt hukommelsen.

Alzheimers sygdom kan endnu ikke helbredes, men medicin kan dæmpe symptomerne midlertidigt.


Alzheimer starter i Hippocampus, hvor hukommelsen, og dermed ens minder, først formes. Gradvis forsvinder evnen til at huske, hvad man lavede for et øjeblik siden.

Sygdommen breder sig typisk til den forreste del af hjernen, som står for logik og opgaveløsning. Senere begynder sygdommen at ødelægge det center, der regulerer vores følelser (giver kraftige humørsvingninger hos de sygdomsramte).

Som et af de sidste stadier rammes langtidshukommelsen (nakkelappen), der ender med at blive så dårlig, at selv nære familiemedlemmer ikke genkendes.

Til sidst rammes Lillehjernen, der bl.a. regulerer hjertet og evnen til at trække vejret. Dette medfører, at døden indtræffer.


Vaskulær demens

Vaskulær demens er forårsaget af sygdom i hjernens blodkar, fx som følge af forkalkning. Vaskulær demens kan opstå både som følge af blodpropper, blødning(er) eller iltmangel i hjernen. I nogle tilfælde har der været et eller flere slagtilfælde (apopleksier) med pludseligt indsættende, halvsidige lammelser eller talebesvær forud for udviklingen af demens. I andre tilfælde kommer forandringerne i hjernen gradvist, uden at der har været apopleksier.

Koncentrationsproblemer

Symptomerne er forskellige fra person til person og afhænger af hvilke områder af hjernen, der er påvirkede. Der er hyppigt tale om symptomer, der skyldes skader på hjernens dybe strukturer. Det viser sig ved, at ens tænkeevne bliver langsommere, at man bliver mere apatisk og får koncentrationsproblemer. Man får svært ved at finde ordene og ved at løse mere komplekse opgaver.

Ved vaskulær demens har man ofte depressive symptomer. Ens følelsesmæssige udtryk kan svinge meget, man kan ikke styre gråd og latter, og de følelsesmæssige reaktioner kan også dukke op i situationer, hvor man hverken føler sig ked af det eller glad.

Ligesom ved Alzheimers sygdom kan der forekomme glemsomhed, koncentrationsbesvær, problemer med sproget eller problemer med at finde vej.

Behandling

Vaskulær demens kan ikke helbredes, men man kan gøre noget for at undgå, at sygdom-men bliver forværret. Lægen kan ordinere blodtryksregulerende, blodfortyndende eller kolesterolsænkende medicin, ligesom eventuel sukkersyge skal være velbehandlet.


Frontotemporal demens

Frontallapsdemens kaldes også frontotemporal demens (ofte forkortet FTD). Det er betegnelsen for en gruppe hjernesygdomme, der påvirker pandelapperne og den forreste del af tindingelapperne. Det er den fjerde hyppigste årsag til demens og udgør et sted mellem 5% og 10% af alle tilfælde af demens.

Forandringer i personlighed

Sygdommene medfører ofte store forandringer i personligheden med adfærdsforstyr-relser, evnen til at tale (afasi) og psykiatriske symptomer. Sygdommen betyder, at hæm-ninger og situationsfornemmelsen efterhånden forsvinder, og at den demensramte får en impulsiv og uovervejet adfærd. Personer med Frontallapdemens kan også vise ligegyldighed overfor sociale normer og andre mennesker. Fx kan den demente få tendens til at spise eller drikke for meget. Modsat Alzheimers sygdom er hukommelsen ofte relativt god langt hen i sygdomsforløbet. FTD kan ses hos både yngre og ældre.

Behandling

Frontotemporal demens kan ikke helbredes, og der er ingen lægemidler, der bremser sygdomsforløbet. Men det er meget vigtigt, at patient og pårørende tidligt får den rette rådgivning og støtte. Forstyrrelser i adfærden og psykiatriske symptomer behandles først og fremmest ved en specialiseret socialpædagogisk indsats og ved at tilpasse den bolig og det miljø, personen lever i.


Lewy Body demens

Lewy Body demens er en langsomt fremadskridende hjernesygdom, der specielt rammer ældre mennesker. Årsagen til Lewy Body demens kendes ikke. Der er (endnu) ikke fundet arvelige former af denne sygdom. Den største risikofaktor for sygdommen er alder.

Ved Lewy Body demens aflejres et særligt protein inde i nervecellerne i hjernen og danner de såkaldte Lewy-legemer (på engelsk Lewy Bodies), som har givet sygdommen dens navn.

Muskelstivhed

Ved Lewy Body demens optræder demenssymptomerne før eller samtidig med eventuelle Parkinson-symptomer som fx langsomme bevægelser, muskelstivhed eller rysten. Den demensramtes opmærksomhed og retningssans bliver ofte påvirket. Symptomerne ligner symptomer på Alzheimers Sygdom. Det specielle ved Lewy Body demens er, at opmærksomheden kan være meget svingende. Det betyder, at symptomernes sværheds- grad kan svinge ikke bare over dage, men også inden for minutter.

Hallucinationer

Personens evne til planlægning, overblik og orientering bliver påvirket. Lewy Body demens betyder desuden, at den sygdomsramte har tendens til at se syner.

Behandling

Lewy Body demens kan ikke helbredes, men medicin kan midlertidigt dæmpe demens-symptomerne. Lægemidlerne virker ved at bremse nedbrydningen af signalstoffet acetylkolin, som hjernecellerne bruger til at kommunikere med. Medicinen forbedrer hjernens mulighed for at genbruge sit eget signalstof, acetylkolinen. Medicinen virker dog ikke på alle patienter med Lewy Body demens. Medicinsk behandling kan heller ikke stå alene. Nogle patienter har brug for behandling mod Parkinsonsymptomer.

Rådgivning, samt praktisk støtte og aflastning i hverdagen, er de vigtigste elementer i behandlingen. De fleste patienter med Lewy Body demens har svært ved at tåle anti-psykotisk medicin, hvilket kan gøre det vanskeligt at behandle deres synshallucinationer.


Sjældne demenssygdomme

Mange af de mere end 200 forskellige sygdomme, der kan medføre demens, er meget sjældne. Nogle af dem er følgende:

Alkoholrelateret demens

Demens forårsaget af alkoholmisbrug udgør ikke nogen veldefineret sygdomstilstand. Det er usikkert om det er alkohol i sig selv, der har en varig skadelig effekt på hjernen, eller om skadevirkningen skyldes den usunde livsstil, der ofte er knyttet til alkoholmisbrug. Det er også omdiskuteret, om skadevirkningerne af alkohol på hjernen er permanent eller forsvinder igen efter lang tids afholdenhed.

Korsakoffs psykose

Korsakoffs psykose er en kronisk demenssygdom, hvor patienten har udtalte hukommelsesproblemer. Den skyldes en skade i hjernens dybe strukturer som følge af thiamin-mangel. Denne mangeltilstand ses næsten udelukkende hos alkoholikere, der ikke har spist i længere tid. Hukommelsen er præget af ”huller”, og den syge fylder ofte selv ubevidst hukommelseshullerne ud med forklaringer eller historier, der lyder tilforladelige. Tilstanden forværres normalt ikke, når den akutte fase er overstået.

Huntingtons Sygdom

Huntingtons Sygdom er en udpræget arvelig sygdom. Ved Huntingtons Sygdom er der ofte en blanding af neurologiske og psykiatriske symptomer og herunder ofte demens i de sene stadier. Symptomerne kan variere fra person til person, men der er normalt forskellige grader af ufrivillige kastende bevægelser (chorea), usikker gang og eventuelt mere vridende bevægelser (dystoni). Demens ses ikke hos alle. Den udvikles langsomt og først senere i forløbet. Desuden kan der opstå vrangforestillinger og depression. I Danmark findes der omkring 300-400 patienter med Huntingtons Sygdom.

AIDS-demens

AIDS-demens er i dag sjælden som følge af den forbedrede behandling.

Creutzfeldt-Jakobs sygdom

Der er ca. 5 nye tilfælde af Creutzfeldt-Jakobs sygdom i Danmark pr. år. I Danmark har der endnu ikke været nogen tilfælde af den nye type, der kaldes new-variant-CJD, også kendt som ”kogalskab”.

Dissemineret sklerose og inflammation

Dissemineret sklerose er en sygdom, hvor kroppen laver en betændelsesreaktion (inflammation), som ødelægger isoleringen omkring nervetrådene. Dissemineret sklerose kan udvikle sig, så man får demens. Der findes også andre sjældne inflammationssygdomme, der kan ramme hjernen og give demens.

Forgiftninger

Visse tungmetalforgiftninger, blandt andet bly og kviksølv, og langvarig udsættelse for organiske opløsningsmidler kan medføre hukommelses- og koncentrationssvækkelse samt demens. Hvis der er tale om det, der kaldes opløsningsmiddeldemens (malersyndrom), ophører tilstanden med at forværres, så snart man ikke længere udsættes for de organiske opløsningsmidler.

Stofskiftesygdomme

Disse sygdomme er sjældne årsager til demens. Der er tale om forskellige typer af kroppens stofskifteprocesser, der kan påvirke hjernen, så det giver demenssymptomer. Det er således ikke kun sygdomme i det overordnede stofskifte, som styres fra skjoldbruskkirtlen, der kan give demens. Det kan fx også være forstyrrelser i mængden af calcium-ioner i blodet (en sjælden tilstand). Mangel på fx B1- og B12-vitamin, enten pga. at man får for lidt vitamin i kosten eller at vitaminerne ikke kan optages i organismen, kan medføre skade på rygmarven, som giver føleforstyrrelser i benene samt hukommelses- og koncentrationssvækkelse.

Flere artikler om demens >


Velfærdsteknologiske løsninger fra Tunstall

Løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger med mennesket i centrum.

Mere info

Cases

Læs mere om, hvordan Tunstall hjælpe med innovative løsninger inden for plejeområdet.

Mere info